OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenie

a/ Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.lepsiezdravie.sk.

b/ Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.

c/ Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.

d/ Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok II
Vymedzenie pojmov

a/ Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.lepsiezdravie.sk:

QUEEN EUNIKÉ SLOVAKIA, s.r.o.

Vážska 261/13, 914 01  Trenčianska Teplá

IČO: 45540845   DIČ: 2023038930

Spol.zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, odd: Sro, vložka č.23019/R

email: info@eunike.sk, tel.: +421 948 898 825

b/ Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

c/ Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zák. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi.

d/ Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): osoba zapísaná v obchodnom registri , osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

e/ Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. zák. a zák č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.

f/ Orgánom dozoru je:                               Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

g/ Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu tovaru, spôsob dodania a platby spracované systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa.

Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

a/ V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.lepsiezdravie.sk. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

b/ V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

c/ Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

d/ Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

e/ Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.lepsiezdravie.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Článok IV
Objednávka tovaru

a/ Tovar zverejnený na stránkach internetového obchodu je možné objednávať elektronickou objednávkou

 prostredníctvom elektronického obchodu www.lepsiezdravie.sk, elektronickou poštou na adrese info@eunike.sk, alebo telefonicky na tel. č. +421 948 898 825 ( aj formou sms )

b/ Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „Do košíka!“. Po ukončení výberu tovaru sa kliknutím na „Do pokladne“, kde je možné sa registrovať, alebo pokračovať v nákupe. V ďaľšom kroku sa zobrazí objednávací formulár. V objednávacom formulári vyplníte kontaktné a fakturačné údaje. Po kompletnom vyplnení formulára kliknutím na „Pokračovať“ si zvolíte spôsob dopravy. V ďalšom kroku si zvolíte spôsob platby a oboznámite sa z obchodnými podmienkami. Po potvrdení sa dostanete k poslednému kroku na potvrdenie objednávky. Objednávku záväzne odošlete kliknutím na „Potvrdiť objednávku“.

c/ Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky ju skontrolovať a v prípadne potreby opraviť.

d/ Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov, či už pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii do internetového obchodu.

e/ Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť, tovar na objednávku apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 100,- EUR, oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim sa považuje objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

f/ Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku telefonicky, osobne alebo e-mailom (platí aj v prípade platby cez internet), bez udania dôvodu, do 24 hodín od objednania. Pri storne objednávky nebudú účtované žiadne poplatky! V prípade storno objednávky, ktorá bola zaplatená vopred, cez internet budú peniaze bez zbytočného odkladu vrátené kupujúcemu priamo na účet a nebudú sa účtovať žiadne penále a poplatky

g/ Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok.

Článok V
Cena tovaru

a/ Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.lepsiezdravie.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

b/ Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na internetovom obchode www.lepsiezdravie.sk.

c/ Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári  tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

Článok VI
Platobné podmienky

a/ Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa, od kuriéra, osobne) prípadne v termíne uvedenom na faktúre pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b/ Platby sa vykonávajú v eurách ( € ), kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Hotovosťou, osobne v centrálnom sklade na adrese: QUEEN EUNIKÉ s.r.o., Mayerova 1436/40, 914 01 Trenčianska Teplá. Tel.: 032 6591 860

Bankovým prevodom, v prípade našich dlhodobých obchodných partnerov poskytujeme naše produkty aj na faktúru, splatnosť je 14 dní, alebo podľa predchádzajúcej dohody. Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar na základe faktúry, ktorú mu predávajúci zašle elektronickou poštou. Tovar bude zaslaný  až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

Dobierkou, môžete zaplatiť až pri prevzatí zásielky priamo poštovému doručovateľovi, alebo na pošte (dobierka), príp. kuriérovi prepravnej služby.

Poštovné a balné účtujeme nasledovne:
                pri dodaní poštou na dobierku, alebo po zaplatení faktúry: 2

                pri dodaní kuriérom: 5

                osobný odber: poštovné neúčtujeme

Ak suma objednávky presiahne 120  poštovné a balné hradíme my. 

Článok VII
Dodacie podmienky

a/ Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne v lehote 1-5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

b/ Predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v registračnom formulári alebo záväznej objednávke.

Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v okamihu odovzdania tovaru priamo kupujúcemu alebo prvému dopravcovi na prepravu.

c/ Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.  Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženou faktúrou alebo dokladom o zaplatení tovaru kupujúcim.

d/ Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v registračnom formulári alebo záväznej objednávke kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

e/ Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za prítomnosti kuriéra, alebo na pošte. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom doručovateľa a zistené poškodenie zapíše do prepravného listu. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru.

f/ Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

g/ V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky/, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.  Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škody, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.

Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy

a/ Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, je upravené v zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“).


b/ Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva ruší.

c/ Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, či preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu miesta podnikania predávajúceho.

QUEEN EUNIKÉ SLOVAKIA, s.r.o.

Vážska 261/13, 914 01  Trenčianska Teplá

email: info@eunike.sk, tel.: +421 948 898 825

 Spolu s prejavom vôle doručí kupujúci do sídla predávajúceho tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade vzniku škody na tovare je kupujúci v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.

d/ Predávajúci nepreberá tovar, ktorý je vrátený formou dobierky.

e/ Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a kupujúci spotrebiteľ dohodnú na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene, náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

f/ Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

g/ Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obch. zák.

Článok IX
Záruka a záručné podmienky

a/ Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

b/ Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

c/ Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

d/ Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

Článok X
Reklamačné podmienky

a/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b/ Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

c/ Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť:

Telefonicky na tel.č. +421 32 6591 860 (pracovné dni od 8,00 hod do 15,00 hod)

Emailom na info@eunike.sk

Poštou zaslaním tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

QUEEN EUNIKÉ SLOVAKIA, s.r.o.

Vážska 261/13, 914 01  Trenčianska Teplá

d/ Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dna uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

e/ Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

f/ Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom, počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

g/ Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

h/ Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Článok XI

Ochrana osobných údajov

a/ Informácie o kupujúcich (zákazníkoch) sú spracovávané v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla/miesta podnikania prevádzkovateľa/, alebo na email info@eunike.sk.

b/ Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru

Článok XII
Záverečné ustanovenia

a/ Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.lepsiezdravie.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

b/ Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lepsiezdravie.sk si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

c/ Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2014